Ajax loader
Album de Villard de Honnecourt
Album de Villard de Honnecourt
Album de Villard de Honnecourt
Technik / Mechanik / Schraube:

Schraubenhebezeug.

Federzeichnung von Villard de Honnecourt (nachweisbar um 1230/35).
Aus dem “Album de Villard de Honnecourt” (Bauhüttenbuch).

Fonds...
of 1
Open Lightbox