Ajax loader
Singapore / Sakyamuni Buddha Gaya temple
Sakyamuni Buddha Gaya temple. High statue of a seated Shakyamuni Buddha. Singapore.
of 1
Open Lightbox