Ajax loader
The Actor Ichikawa Danjuro IV as Taira no Tomomori disguised as Tokaiya Gimpei in the scene “Tomomori with the Anchor (Ikari Tomomori)” in the play “Yoshitsune’s Thousand Cherry Trees (Yoshitsune Sembon-zakura)”
Katsukawa Shunsho, 1726–1792.

The Actor Ichikawa Danjuro IV as Taira no Tomomori disguised as Tokaiya Gimpei in the scene “Tomomori with the Anchor (Ikari Tomomori)...
of 1
Open Lightbox