Ajax loader
Wilson’s message 1917 / from: Pet. Journ.
World War 1 / USA 1917–18:
War entry of the USA (6th April 1917).

“Au congres des Etats-Unis / La lecture du Message du President Wilson (…) ". (2nd April 1917:...
DUTY CALLS
Message du Président Wilson lu au Congrès des États-Unis d’Amérique (…)
of 4
Open Lightbox
1917 Kriegseintritt der USA
Erster Weltkrieg (1914 - 1918)

Part of
USA Länderporträt