Ajax loader
Yuping Xiao
Yuping Xiao
Yuping Xiao
Zheng, Zhishan 1814–1892.

Yuping Xiao, ca. 1885–1895.

Xui bamboo (water bamboo).
Inv. Nr. 2016.500
New York, Metropolitan Museum of Art.
of 1
Open Lightbox