Ajax loader
Athens, Kerameikos, loutrophoros Parthen
Athens – Athinai (Greece),
Kerameikos
(ancient cemetery of Athens; graves from the 5th / 4th century BC).

Loutrophoros of Parthenius of Messenia.

Photo, undated...
of 1
Open Lightbox