Ajax loader
???? ????? ????|Poem by Motoyoshi Shinno, from the series One Hundred Poems Explained by the Nurse (Hyakunin isshu uba ga etoki)
???? ????? ????|Poem by Motoyoshi Shinno, from the series One Hundred Poems Explained by the Nurse (Hyakunin isshu uba ga etoki)
???? ????? ????|Poem by Motoyoshi Shinno, from the series One Hundred Poems Explained by the Nurse (Hyakunin isshu uba ga etoki)
Katsushika Hokusai 1760–1849.

Poem by Motoyoshi Shinno, from the series One Hundred Poems Explained by the Nurse (Hyakunin isshu uba ga etoki), Woodblock print,...
Motoyoshi Shinno
Gojira No Gyakushu
of 1
Open Lightbox