Ajax loader
Tongyeong, Chungnyeol-Schrein, Ansicht / Foto
Tongyeong (1955-1994 Ch'ungmu; Provinz Gyeongsangnam-do, S├╝dkorea),
Chungnyeol-Schrein (Schrein zu Ehren des Admirals Yi Sun-sin; errichtet 1696).

- Ansicht. -...
of 1
Open Lightbox