Ajax loader
Tongyeong, Chungnyeol-Schrein, Tafel über dem Eingang / Foto
Tongyeong (1955-1994 Ch'ungmu; Provinz Gyeongsangnam-do, Südkorea),
Chungnyeol-Schrein (Schrein zu Ehren des Admirals Yi Sun-sin; errichtet 1696).

- Teilansicht:...
of 1
Open Lightbox