Ajax loader
Kaisermanöver 1884 / Foto Anschütz
Militär / Manöver.

Kaiser-Manöver 1884 / Manöverszene.

Photographie: Ottomar Anschütz, Lissa.
Kohledruck: A.Naumann & Schroeder,
Leipzig.
Aus der Mappe: Kaisermanöver...
sur 1
Voir Sélection